Từ ngày 01/01/2020 – đánh dấu thời điểm nhiều quy định mới liên quan đến lĩnh vực Kế toán chính thức có hiệu lực.

Kế toán viên không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề

Thông tư số 44/2019/TT-BTC sửa đổi một số quy định về hành nghề dịch vụ trong lĩnh vực kế toán được Bộ Tài chính ban hành giữa năm 2019 nhưng chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020.

Điểm mới đáng chú ý nhất của Thông tư này mà những người làm nghề kế toán cần biết là không còn quy định kế toán phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề.

Cụ thể, bãi bỏ quy định:

“Chậm nhất là ngày 31/8 hàng năm, kế toán viên hành nghề phải gửi Báo cáo duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán hàng năm cho Bộ Tài chính thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán, hộ kinh doanh dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục số 08/ĐKHN ban hành kèm theo Thông tư 296”.

Không tuyển dụng công chức ngạch kế toán viên sơ cấp

Thông tư số 77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương với các ngạch công chức ngành thuộc lĩnh vực kế toán cũng sẽ có hiệu lực từ 01/01/2020.

Tại Thông tư này, các chức danh công chức đối với ngạch kế toán viên cao đẳng (06a.031) và ngạch kế toán viên sơ cấp (06.033) đã không còn được quy định.

Đồng thời, khoản 4 Điều 24 của Thông tư cũng nhấn mạnh:

“Các cơ quan quản lý, sử dụng công chức không thực hiện việc tuyển dụng công chức ngạch kế toán viên sơ cấp, không thực hiện chuyển ngạch công chức sang ngạch kế toán viên sơ cấp kể từ ngày 01/01/2020”.

Lưu ý, theo quy cách xếp lương tại Thông tư này, lương của công chức kế toán năm 2020 sẽ cao nhất là 11,25 triệu đồng/tháng (Xem chi tiết Bảng lương).

quy dinh, thong tu 2020 cua nha nuoc trong linh vuc ke toan tai chinh

Những quy định mới liên quan đến Kế toán có hiệu lực từ 01/01/2020 (Ảnh minh họa)

Áp dụng chế độ thuộc lĩnh vực kế toán ngân sách và tài chính xã mới

Ngày 01/01/2020 cũng là thời điểm Thông tư số 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã có hiệu lực.

Thông tư này quy định:

– Các xã phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh của xã.

– Các xã chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết

– Việc lập báo cáo tài chính phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ kế toán; phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán, trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do…

Đặc biệt, kể từ ngày 01/01/2020, UBND xã, phường, thị trấn trong cả nước áp dụng thống nhất 16 mẫu chứng từ kế toán (Tải về Toàn bộ 16 mẫu).

>>> Xem ngay bảng hệ thống tài khoản cần biết:

Hướng dẫn mới trong lĩnh vực kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi

Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 76/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi. Thông tư này được áp dụng từ ngày 01/01/2020.

Thông tư này quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và sổ kế toán dùng để hạch toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi do Nhà nước đầu tư, quản lý.

Thông tư áp dụng đối với các doanh nghiệp được giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, không tính tài sản thuộc thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các cơ quan được thực hiện kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công…

Trích nguồn

Lan Vũ

>>> Xem thêm nghiệp vụ kế toán công nợ